کنفرانست را قورت بده
89 بازدید
محل ارائه: مزکز مشاوره مؤسسه امام خمینی رحمه الله
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کنفرانست را قورت بده! دانشجویان از سخنرانی درجمع وکنفرانس بیش از همه میتر سیدند حتی بیش از مرگ!این نتیجه جالبی بود که پس از تحقیق در یک دانشگاه به دست آمد. اگر شما هم چنین حالتی دارید تک نگاره (کنفرانست را قورت بده) برای شما پیشنهاد خوبی است.